All posts in Nyheter

Hydrogenklyngen har skiftet navn til «H2Cluster – The Norwegian Hydrogen Cluster». Klyngen skal skape en nasjonal innovasjonsarena for hydrogen, og posisjonere Norge som energi- og teknologinasjon i det globale markedet.

Hydrogen er en energibærer som har betydelig potensial til å bidra til å redusere utslipp, lokalt, nasjonalt og globalt, og til å skape verdier for norsk næringsliv. Hydrogen byr på spennende muligheter for Norge, og det er ventet kraftig global vekst i bruken av hydrogen.

– Norge har nå en mulighet til å ta en sentral posisjon i utviklingen, sier klyngeleder Knut Linnerud.

– Flere norske selskaper er allerede langt fremme internasjonalt og Norge har lang erfaring fra hele hydrogenverdikjeden. Sammen med et godt posisjonert næringsliv gir dette gode forutsetninger for å lykkes, mener klyngelederen.

Klyngen skal initiere og fasilitere prosjekter på tvers av partnerne i samarbeid med bedrifter og organisasjoner, også internasjonalt.

– I sommer har Norge, Tyskland og EU lansert sine hydrogenstrategier, noe som vil forsterke etterspørselen og markedsutviklingen langs flere sentrale verdikjeder. Tiden for hydrogen er endelig moden for kommersiell skalering. H2Cluster skal bidra til å sikre at norsk næringsliv lykkes med å omsette muligheter til verdiskaping og eksport, sier Daniel Ras-Vidal, administrerende direktør i Kjeller Innovasjon


Kjeller Innovasjon gir gode vekstvilkår

Kjeller Innovasjon ble vertskap for H2Cluster i juni. Ras-Vidal tror  klyngen har gode muligheter for å lykkes i økosystemet til Kjeller Innovasjon.

– Kjeller Innovasjon er en etablert brobygger mellom næringsliv, forskning og investorer. Med 25 års erfaring fra kommersialisering, forretningsutvikling og selskapsetablering, har selskapet verdifull kompetanse, samt tilgang til et solid nettverk av partnere som vil komme klyngen til gode, sier han.


H2Cluster – inviterer til bredt samarbeid

H2Cluster har har som ambisjon å styrke samarbeidet mellom hydrogenmiljøer på tvers av sektorer. Klyngelederen ønsker å få med alle aktørene.

–Skal vi utnytte den globale satsingen på hydrogen, og ta en internasjonal posisjon i dette markedet, må vi samarbeide og spille hverandre gode. Ikke bare innad i klyngen, men også utenfor, med andre bedrifter, institusjoner, klynger og organisasjoner.

–Det vil også være viktig å delta i internasjonale samarbeid for at vi skal kunne dra nytte av det som skjer utenfor Norge, og for at vi skal kunne påvirke utviklingen internasjonalt, sier Linnerud.


Workshop 13. august

Den 13. august samles partnerne på “Byens tak – Stratos” i Oslo. Her skal vi identifisere klyngens prioriterte satsningsområder. Flere spennende samarbeidsmuligheter vil også bli introdusert, forteller Linnerud

Er du interessert i å delta i H2Cluster? Ta gjerne kontakt med klyngeleder Knut Linnerud eller Daniel Ras-Vidal, adm.dir. i Kjeller Innovasjon

 

Om H2Cluster

Mål

  • Skal bidra til markedsutvikling og verdiskaping gjennom økt tverrsektorielt samarbeid
  • Øke bedriftenes innovasjonsevne gjennom å initiere flere større utviklings-, test-, og demoprosjekter
  • Styrke bedriftenes globale markedskompetanse og posisjonere norsk hydrogenindustri internasjonalt på en rekke definerte markedsområder
  • Felles deltakelse på nasjonale og internasjonale møteplasser
  • Styrke relasjonene til investor- og finansmiljøet

 

Norges romsatsing handler ikke bare om astronauter og raketter, men om å løse store samfunnsutfordringer og bidra til “jordnær” verdiskaping.

Nå lanserer Kjeller Innovasjon et helt nytt program, Space Launcher – for norske oppstartselskaper som jobber med romteknologi.

I løpet av ni intensive dager (6. – 16. oktober) vil 10 utvalgte oppstartselskaper få tilgang til ledende industripartnere, investorer og ressurser innen forretningsutvikling.

– Målet er å utvikle og rigge selskapene for vekst og internasjonal konkurranse i et voksende marked for romvirksomhet, forteller Jo Bjørnstad, senior forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon og prosjektleder for den nye satsningen.

Space Launcher gjennomføres i samarbeid med ledende bedrifter som bidrar med ressurser, kunnskap og nettverk. EquinorNordeaEYT-labEsa Bic Norway og Norsk Romsenter er alle viktige bidragsytere i høstens intensive program.

– Vi lover deltakerne variert og spennende innhold gjennom workshops, seminarer foredrag og erfaringsutveksling. Det legges også til rette for at gründerne får tid til å videreutvikle eget selskap, sier Bjørnstad.

Selskapene vil møte teamet bak European Space Agency Business Incubation Centre Norway (ESA BIC), og få bistand til å jobbe med prosjektsøknader til European Space Agency, hvis ønskelig. Programmet avsluttes med en Demo Day hvor de ti bedriftene presenterer sine løsninger for potensielle investorer og samarbeidspartnere. Det vil også bli satt av en sum fra presåkornmidler som Kjeller Innovasjon kan investere på vegne av Innovasjon Norge.

Hvem kan søke?
Space Launcher ser etter norske oppstartselskaper som jobber med teknologier, produkter eller tjenester relatert til romindustrienSelskapene må ha en skalerbar teknologi eller forretningsmodell.

– Ikke minst må gründeren ha en sterk driv for å utvikle selskapet, sier prosjektlederen.

Selskapene som blir tatt opp av SpaceLauncher vil få tilgang til Kjeller Innovasjons spennende nettverk av partnere og investorer. Engasjerte forretningsutviklere og eksperter med spisskompetanse på relevante fagfelt vil gi deltakerne faglig input og individuell veiledning, lover Bjørnstad.

Norsk innovasjonsarena for entreprenørskap innen romteknologi
Kjeller Innovasjon har etablert et nasjonalt samlingspunkt for innovasjon og entreprenørskap innen romteknologi. ESA BIC Norway ble etablert I 2018. Inkubatoren har tatt opp åtte selskaper som enten utvikler tjenester der satellitt er en essensiell komponent i løsningen, eller utvikler produkter som kan benyttes for å skape verdi i rommet.

I 2019 ble Kristine Løvflaten Koslung, forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, tildelt rollen som norsk ambassadør for European Space Agency sitt Business Application program, som legger til rette for utvikling av nye nedstrømsaktiviteter for små- og mellomstore bedrifter. Ambassadørens oppgave er å generere flere norske prosjekter inn i ESA-systemet, i tett samarbeid med Norsk Romsenter.

– Space Launcher passer naturlig inn i rekken av aktiviteter som kan hjelpe norske oppstartselskaper til å lykkes internasjonalt, forteller ambassadøren.

– Kjeller Innovasjon har 25 års erfaring fra utvikling av programmer, tjenester og metoder for å bistå teknologiorienterte oppstartselskaper. Med tette koblinger til forskningsmiljøene og økt nasjonal satsing på romteknologi har vi nå gode muligheter for å få frem enda flere spennende bedrifter, avslutter Koslung.

________

Søknadsfrist: 6. september

Oppstart:  6. oktober

Demo day: 16. oktober

Programmet er finansiert gjennom Regionalt Innovasjonsprogram i Oslo og Viken.

Daniel Ras-Vidal er ansatt som ny administrerende direktør i Kjeller Innovasjon. Han tiltrer stillingen 22. juni. Keep Reading →

Styrene i Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon har i dag inngått en avtale om at det videre arbeidet med H2Cluster (tidligere Hydrogenklyngen) skal ivaretas av Kjeller Innovasjon.

Hydrogenklyngen ble etablert gjennom et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og Norsk Hydrogenforum.  Klyngen har i den seneste tiden gjort en navneendring for å treffe internasjonale målgrupper bedre: “The Norwegian Hydrogen Cluster – H2Cluster”

Kunnskapsbyen og forskningsinstituttene på Kjeller vil fortsatt støtte opp under dette viktige arbeidet videre, påpeker styrene Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller Innovasjon.

Les hele pressemeldingen her >>

Foto: Francisco Periales

Saken er hentet fra NILUs årsrapport 2019: Veistøv og vedfyring er kjente kilder til svevestøv i norske byer, men industri og byggeplasser er også steder der særlig de ansatte kan være utsatt for til dels høye svevestøvnivåer i arbeidshverdagen. I et nytt prosjekt har Kjeller Innovasjon og NILU utviklet tjenester som kan gi mer detaljert informasjon om forurensningsnivåer i sanntid på industrielle arbeidsplasser. Det kan gi NILU nye muligheter for tjenester mot industrien.

Det kan være skadelig å puste inn for mye svevestøv – men hvordan vet man når grensen er nådd? For å svare på dette igangsatte Kjeller Innovasjon prosjektet «Leopard», der NILU – Norsk institutt for luftforskning bidro betydelig. Målet med prosjektet var å utvikle en liten, bærbar sensor som måler svevestøvpartikler i ulike størrelser i sanntid med høy nøyaktighet, og varsler om for høye svevestøvkonsentrasjoner i lufta.

En svevestøvsensor blir til

– Det har vært et meget spennende prosjekt, som resulterte i nye produkter og tjenester som NILU kan tilby i framtiden, forteller seniorforsker Matthias Vogt.

– I første steg benyttet vi oss av såkalt DAK-tegning (dataassistert konstruksjon, på engelsk «CAD-drawing»). Tegningen ble utgangspunktet for en liten og lett sensor som skulle kunne måle svevestøvpartikler i ulike størrelser og med høy nøyaktighet, utdyper han.

– Samtidig måtte den kunne kalibrere seg selv, automatisk og i sanntid, for å tilpasse seg svevestøvkonsentrasjonene i luften den er omgitt av.

For å få best mulig resultat, ansatte NILU seniorforsker Tuan-Vu Cao, som har en doktorgrad innen elektroteknikk. Som hoveddesigner og teknisk koordinator jobbet han med utviklingen av sensoren i Leopard-prosjektet. Hans kunnskap om lysspredning, mekanikk, luftstrømmer og kalibrering av sensorer var avgjørende for å kunne lage svevestøvsensoren for prosjektet – men også som del av NILUs produkter og tjenester i fremtiden.

En komplementær tilnærming …

Som en komplementær tilnærming til design av sensoren brukte forsker Islen Vallejo og ingeniør Torbjørn Heltne fra NILU en iterativ metodikk mellom mekanisk design og eksperimenter på datamaskin, for å bedre forstå hva som foregår på innsiden av sensoren før den produseres.

Numerisk fluiddynamikk (engelsk computational fluid dynamics – forkortet CFD) gjør det mulig å simulere hvordan geometrien påvirker luftstrømmen med ulike nivåer av forurensningskomponenter når den beveger seg gjennom sensoren.

Samtidig kan man observere hvordan forurensningskomponentene forholder seg i sensorens innerste. Beveger for eksempel partikler i ulike størrelser seg gjennom sensoren i samme hastighet, eller vil noen partikler legge seg på sensorveggen? CFD kan brukes både for gass- og partikkelsensorer.

… som åpner for nye muligheter

– På denne måten kan vi finne ut ganske nøyaktig hvordan sensoren kommer til å forholde seg i reelle situasjoner og under ulike meteorologiske betingelser, forklarer Vallejo. – Det kan spare oss for mange måneder med felt-testing.

Det samme prinsippet kan også brukes for å teste rimelige luftmålere, som vanligvis ikke leverer måledata i bra nok kvalitet.

– Vi kan bruke og tilpasse disse algoritmene for å forbedre datakvaliteten fra de rimelige måleinstrumentene, fortsetter Vallejo. – Det vil også gjøre det mulig å installere store nettverk av rimelige luftmålere over en hel by for å måle luftkvalitet på ulike steder i byen i sanntid. Dette er en viktig tjeneste NILU nå kan levere til for eksempel kommuner og andre interessenter.

Testing under reelle forhold

En stor metallprodusent var veldig interessert i Leopard-prosjektet, og stilte sine produksjonshaller til rådighet for å teste sensoren under reelle forhold.

– Det viste seg at kunnskapen om svevestøvforurensning var begrenset hos både arbeidsgiver og de ansatte, forteller Vogt. – Selvfølgelig gjennomførte de undersøkelser av inneluft i tråd med arbeidsmiljøloven, og så lenge forurensningsnivået var innenfor den lovlige grenseverdien antok de at alt er i orden. Men det er jo ikke nødvendigvis det, fordi selv svevestøvnivåer som er innenfor grenseverdiene kan føre til helseskader pga de ultrafine partiklene som pustes dypt inn i lungene, forklarer han.

Da den involverte produsenten fikk mer informasjon rundt sammensetningen av svevestøv og hvordan de ulike svevestøvpartikler kan skade helsen til tross for lave nivåer, ble de svært interesserte.

Fra før kjente de ikke til at forurensningsnivåene kunne variere i de forskjellige fabrikkområdene, fordi nivåene henger sammen med ulike utslippskilder, arbeidsprosesser og byggetiltak på hvert enkelt sted. Det ønsket de som arbeidsgiver også ytterlige informasjon om fra Leopard-prosjektet.

Skaper løsninger

– Med vår metode kunne vi kartlegge forurensningsnivåer i hele arbeidsområdet i sanntid, forteller Vogt. – På denne måten kunne vi identifisere ulike forurensningskilder. I dialog med oss forskere ble arbeidsgiveren mer bevisst på problematikken, og de fikk mye informasjon som førte til større eierskap på arbeidsgiversiden.

– Basert på prosjektets resultater har metallprodusenten nå satt i gang med byggetiltak for å redusere svevestøvnivået i en av de hallene som vi undersøkte, for å beskytte arbeiderne mot helseskader fra svevestøv. Dette er kjempebra, forteller en fornøyd Vogt.

Leopard-prosjektet har dermed åpnet veien for nye tjenester NILU kan tilby til industri og andre kunder.

Keep Reading →

Stefan Gustafsson fra ESA, Orbital Machines, Vake, Ntention og KI og StartupLab

Den norske rominkubatoren European Space Agency Buisness Incubation Centre (ESA BIC) Norway, åpner nå opp for flere startups.

ESA BIC Norway ble etablert i 2018- og har det siste året tatt opp seks selskaper. Nå er det klart for ny opptaksrunde med søknadsfrist 10.mai 2020.

-Vi er på utkikk etter selskaper som utvikler tjenester eller produkter med stort kommersielt potensiale, forteller prosjektleder i ESA BIC Norway, Kristine Koslung.

Selskapene kan enten utvikle tjenester der satellitt er en essensiell komponent i løsningen, eller utvikle produkter som kan benyttes for å skape verdi i rommet.

 

Kompetanse fra European Space Agency

Selskapene som blir tatt opp i ESA BIC Norway får tilgang på kunnskap og kompetanse direkte fra ESA personell, i tillegg til partnerne vi har her i Norge.

-Tett samarbeid med industri, Norsk Romsenter, Forskningsinstitutter og miljøer her i Norge, setter oppstartsbedriftene i en unik posisjon til å skalere internasjonalt, forteller Koslung.

ESA BIC Norway er en del av et større nettverk bestående av over 20 inkubatorer i Europa. Sammen jobbes det tett på tvers av landegrenser for å legge til rette for globalisering og utvikling som gagner selskapene og brukerne av tjenestene som utvikles.

Selskapene får også tilgang på kapital, kontorlokaler, testfasiliteter og kompetansepersoner i Kjeller Innovasjon, StartupLab, Validé og Norinnova i tillegg til eksterne partnere.

 

ESA astronaut Matthias Maurer og co-founder i Ntention Magnus Arveng

ESA astronaut Matthias Maurer og co-founder i Ntention Magnus Arveng

Stort spekter blant selskapene

Inkubtorselskapene jobber innenfor både oppstrøms- og nedstrømsegmentene.

Variasjonen er stor- Vi har selskaper som effektiviserer landbrukssektoren, overvåker og detekterer skip gjennom satellittbilder, selskap som utvikler en elektrisk motor for bæreraketter til småsatellitter, samt et selskap som utvikler utstyr som skal gjøre oppgavene til astronauter enklere å utføre, forteller prosjektlederen.

Selskapene kan du lese mer om på www.esabic.no.

 

Inviterer til webinar for nye søkere

15. April inviteres interessenter til å delta på et webinar som tar deg gjennom søknadsprosessen, søknadsdokumenter og kriteriene man må oppfylle for opptak. For å delta på dette webinaret kan du sende en epost til kristine@esabic.no

Er du student og ønsker å jobbe i et av Norges mest erfarne innovasjonsmiljø? Kjeller Innovasjon utvikler idéer fra forskningsmiljøer, næringsliv og gründere. Målet er å skape selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for. Nå tilbyr vi internship til entusiastiske og talentfulle studenter med interesse for innovasjon, teknologi og forretningsutvikling.

Arbeidsoppgaver
Som student får du konkrete arbeidsoppgaver innen innovasjonsstimulerende tiltak, vurdering av nye innovasjoner, konsept- og forretningsutvikling, strategi, finansiering, markedsundersøkelser, kontakt med industri, prosjektledelse, rekruttering og markedsføring. Målet er å bidra til en raskere og sikrere vei fra idé til vekstselskap.

Hvem vi søker
Du er masterstudent med interesse for teknologi, innovasjon og forretningsutvikling. Det er viktig at du er framoverlent, har et åpent sinn og evner å se forretningsmuligheter. Du bør være i stand til å jobbe selvstendig, men også være en god samarbeidspartner i team. Du er pliktoppfyllende, rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og god til å kommunisere.


Vi tilbyr deg

• Spennende internship i et av Norges mest erfarne teknologi- og innovasjonsmiljøer
• Konkrete og utfordrende oppgaver i vårt brede spekter av prosjekter
• Et inspirerende arbeidsmiljø og tett oppfølging
• Representative lokaler i Forskningsparken på Kjeller
• Arbeidsperiode fra 22. juni til 12. august (med mulighet for én ukes ferie).

Søknadsfrist 14. april

Kontaktperson
Jørgen Veiby
jv@kjellerinnovasjon.no

+47 481 50 253

SØK PÅ STILLINGEN >>

uSEA er på vei mot å bli en ledende leverandør av miljøvennlige havundersøkelser, både bedre og billigere enn dagens løsninger.

Selskapet utvikler et integrert system av overflate-droner og autonome undervannsfarkoster som muliggjør undersøkelser av havbunnen, uten menneskelig interaksjon. Løsningen skal bidra til å redusere utslipp, redusere kostnader og ikke minst gjøre operasjonene sikrere for de som utfører arbeidet.

Illustrasjonen viser det ubemannede systemet som kan benyttes til havbunnsundersøkelser og kartlegging, rørledning og undersjøisk kabel-inspeksjon samt miljøovervåking.

Kortere vei til markedet

Felipe Lima, CEO i  uSEA Technologies

Felipe Lima, CEO i uSEA Technologies

Før jul fikk selskapet innvilget et prosjekt til en verdi av 13 millioner, med støtte fra Norges Forskningsråd. Sammen med pengene fra investorer skal dette gjøre reisen til markedet kortere.

– Dette er et viktig skritt mot vårt mål for å bidra til en bærekraftig fremtid som ledende leverandør av havundersøkelser, sier CEO i uSEA, Felipe Lima.

Bygger team

– Siden oppstarten i 2017 har vi hatt fokus på å bygge et kompetent lag rundt selskapet, og denne emisjonen forsterker planen. Fremover vil vi kvalifisere teknologien og jobbe enda tettere med markedet som har vist stor interesse for vår løsning, forklarer Lima. Han forteller at uSEA er godt fornøyd med å ha bygget et solid fundament for videre vekst, og at emisjonsrunden bringer inn investorer med erfaring fra flere havrelaterte industrier. Investorene tar med seg ulik kompetanse og et bredt og relevant nettverk som kan bidra til å løfte selskapet til et nytt nivå.

Erfarne investorer

Kjeller Innovasjon vil sammen med en rekke private investorer delta i emisjonen på totalt to millioner kroner. Kjeller Innovasjon utvikler selskaper fra tidlig fase og investerer pre-såkornkapital i de kandidatene som viser gjennomføringskraft og et fremragende potensiale.

– Vi er veldig glade for å bli en del av uSEAs satsing på renere løsninger for undersøkelser av havet. Selskapet har en spennende teknologi, et sterkt team, erfarne investorer og passer godt inn i vår investeringsstrategi, sier forretningsutvikler i Kjeller Innovasjon, Jørgen Veiby.

Selskapet ble i høst også tatt opp i ESA BIC Norway, den nasjonale romfartsinkubatoren som administreres av Kjeller Innovasjon.

For mer informasjon, kontakt:

Felipe Lima
CEO, uSEA
felipe.lima(at)useatechnologies.com
+47 971 56 633

eller

Jørgen Veiby

Forretningsutvikler
Kjeller Innovasjon
jv(at)kjellerinnovasjon.no
+47 481 50 253

Vil du bidra til å skape fremtidens bærekraftige løsninger? 

Kjeller Innovasjon utvikler idéer fra forskningsmiljøer og næringsliv gjennom et aktivt samarbeid med våre partnere. Målet er å skape selskaper som kan bidra med teknologier og løsninger samfunnet har behov for. Akkurat nå ser vi etter forretningsutviklere og en regnskapsansvarlig.

Senior forretningsutviklere

Du har høyere relevant utdanning på master-/doktorgradsnivå, fortrinnsvis teknologirettet. Du har flere års relevant arbeidserfaring, er framoverlent, har et åpent sinn og evner å se forretningsmuligheter.

Du bør være i stand til å jobbe selvstendig når det kreves, men også være en god samarbeidspartner i våre prosjektteam som kan bestå av både interne og eksterne deltakere. Du er pliktoppfyllende, rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og god til å kommunisere. Du har gjerne et stort nettverk fra tidligere erfaring og har god evne til å involvere dette.

LES MER OM STILLINGEN OG SØK HER

Forretningsutviklere – unge talenter

Du har høyere relevant utdanning på bachelor-/mastergradsnivå, fortrinnsvis teknologirettet. Du kan enten være nyutdannet eller du kan ha noen år med relevant arbeidserfaring, men det viktigste er at du er framoverlent, har et åpent sinn og evner å se forretningsmuligheter.

Du bør være i stand til å jobbe selvstendig når det kreves, men også være en god samarbeidspartner i våre prosjektteam som kan bestå av både interne og eksterne deltakere. Du er pliktoppfyllende, rask til å sette deg inn i nye problemstillinger og god til å kommunisere.

LES MER OM STILLINGEN OG SØK HER

Regnskapsansvarlig

Du har høyere utdannelse innen regnskap og økonomi, gjerne revisjon eller autorisert regnskapsfører. Du har solid erfaring fra regnskap og rapportering.

Du er løsningsorientert, engasjert og i stand til å jobbe selvstendig når det kreves. Du er serviceinnstilt, ansvarsfull og tar eierskap til arbeidsoppgavene.

LES MER OM STILLINGEN OG SØK HER

 

Mer om stillingene og søknadskjema her: https://www.kjellerinnovasjon.no/karriere/

12348Next